16 Apr

Cách thay đổi giới hạn upload file cho phpMyAdmin

Khi Import database thì các bạn sẽ gặp 1 trường hợp mặc định phpMyAdmin chỉ cho phép bạn nhập vào file nhỏ hơn 2MB. Nhưng đa số các bản sao lưu trang web với file .sql lớn hơn 2MB. Hãy cùng xem cách thay đổi giới hạn upload file cho phpMyAdmin như sau nhé:

1. Trên CyberPanel, đi đến PHP → Chỉnh sửa PHP Configs → Nâng cao , và chọn php 7.0

2. Tìm từ khóa “post_max_size” , và thay đổi giá trị 8M , ví dụ 100M chẳng hạn

3. TÌm từ khóa “upload_max_filesize” , và thay đổi giá trị 2M , ví dụ 100M chẳng hạn

4. Lưu lại thay đổi

5. Cuối cùng là khởi động lại LSCPD

Đăng nhập vào máy chủ bằng ssh và chạy lệnh sau:

6. Giờ vào lại phpMyadmin, bạn có thể thấy giới hạn upload đã được thay đổi.

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *