12 Apr

Lỗi OperationalError Can’t connect to MySQL server on 127.0.0.1 Connection refused

NGUYÊN NHÂN LỖI: 

Thay đổi cấu hình cài đặt (cụ thể là Ram), có trường hợp lỗi khi thay đổi dung lượng VPS

 

BIỂU HIỆN:

vào dashboard (IP + port :8090) có thông báo sau:

OPERATIONALERROR AT /

Request Method: GET
Request URL: https://103.81.87.96:8090/
Django Version: 1.11
Exception Type: OperationalError
Exception Value:
Exception Location: /usr/lib64/python2.7/site-packages/MySQLdb/connections.py in __init__, line 193
Python Executable: /usr/local/CyberCP/bin/python2
Python Version: 2.7.5
Python Path:
Server time: Tue, 7 Aug 2018 07:29:58 +0000
Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *