17 Apr

Cách Backup và Restore Mysql database bằng dòng lệnh SSH

Khi bạn backup web và database thường vào phpMyAdmin dạng WebGUI. Tuy nhiên hoàn toàn có thể thực hiện backup và restore không cần dùng đến ứng dụng trên đó là gõ lệnh trực tiếp trên mysql-cli trên ssh.

Cách Backup và Restore Mysql database bằng dòng lệnh SSH thì đầu tiên đăng nhập SSH quyền root

Backup Mysql bằng dòng lệnh

Nếu database không lớn thì không cần nén

mysqldump -u username -p ten_database > ten_file_database.sql

Nếu database lớn thì nên nén

mysqldump -u username -p ten_database | gzip -9 > ten_file_database.sql.gz

Restore Mysql bằng dòng lệnh

Restore file dạng không nén

mysql -u root -p ten_database < ten_file_database.sql

Hoặc sử dụng trình mysqlimport

mysqlimport -u username -p ten_database < ten_file_database.sql

Restore file dạng file nén

gunzip < ten_file_database.sql.gz | mysql -u username -p ten_file_database.sql

Trong cả hai quá trình Backup và restore đều hỏi mật khẩu của user tương ứng với database.

Mời bạn đánh giá mức độ hữu ích của bài viết này:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *